Populatia: Aproximativ 60% din populaţie aparţine grupurilor de populaţie activă (15-59 ani pentru bărbaţi şi  15-54 ani pentru femei).
Numărul populaţiei: 413.570
Din care:
161.755în zonele urbane;
251.815 în zonele rurale.

Judeţul Vâlcea deţine:
164 km de căi ferate,
2.167 km de drumuri
din care  550 km de drumuri naţionale.
Există 7 drumuri naţionale care traversează judeţul. Cel mai important este Drumul European 81, care leagă judeţul Vâlcea cu judeţele Sibiu şi Argeş.
Drumurile judeţului măsoară 1.677 km şi au 389 de poduri, cu o lungime totală de 10.135 m.
Zăcăminte de gaze naturale:

  • 9 localităţi, cu o reţea de distribuţie de 259,2 km.

Surse de apă potabilă:

  • 78 localităţi, dintre care 9 oraşe;
  • lungimea totală a reţelei de distribuţie: 563,9 km;
  • o sursă regională de apă potabilă de la Brădisor (52km), care poate fi extinsă până la Drăgăşani, încă 56 de Km.

Profilul industrial al judeţului este în principal bazat:

-industria chimică
-industria alimentară
-exploatarea cărbunelui, petrolului şi sării
-prelucrarea lemnului
-industria uşoară
-industria textilă

Agricultura:

Total teren arabil:                              80,348 ha
       Deţinute de sectorul privat:             79,398 ha
Total producţie agricolă:

  1. Cereale:                                        207,075 tone
  2. Legume (total):                             114,080 tone
  3. Plante uleioase:                                1,077 tone
  4. Cartofi:                                            53,143 tone
  5. Furaje:                                           491.949 tone

Numărul pomilor fructiferi:            4,544,394
Din care:
pruni                                                   3,096,547
meri                                                    1,126,986
peri                                                          84,682
Producţia totală de fructe:                  45,534 tone
Din care sectorul privat:                           42,351 tone
Vii (total suprafaţă):                              4,094 ha
Producţia totală de struguri :            229,893 tone

Cifra de afaceri a unităţilor industriale a fost în anul 2000 de 12.497,9 miliarde lei (55 % din cifra de afaceri totală a agenţilor economici din judeţ) iar aceasta la rândul ei a fost determinată în proporţie de 46,3% de industria chimică, urmată de producţia, transportul şi distribuirea energiei electrice şi termice, a gazelor şi apei calde (17,8 %), industria alimentară şi a băuturilor (9,7 %), extracţia şi prepararea cărbunelui (5,3 %), alte ramuri industriale ( 20,9 %).
  Chimia vâlceană este reprezentată de SC OLTCHIM SA şi UZINELE SODICE Govora SA.
Bogatele rezerve de petrol, gaze naturale, cărbune şi imensul potenţial hidroenergetic au dat posibilitatea dezvoltării industriei energetice. Pe lângă Termocentrala Govora care are o putere industrială de 307 MW şi asigură alimentarea cu energie a întregii platforme industriale, în judeţ mai funcţionează Hidrocentraha Lotru – Ciunget, cu o putere industrială de 510 MW, două hidrocentrale pe râul Lotru, la Brădişor (115 MW), Malaia (18 MW) şi alte 11 hidrocentrale pe râul Olt cu o putere de 469 MW.
Judeţul Vâlcea se afla la sfârşitul anului 2000 pe locul I pe ţară la producţia de sodă calcinată cu 58% din producţia pe ţară şi la producţia de sodă caustică (cu 70,6% din total) şi pe locul II la producţia de antidăunători (37,5 % din total) şi la producţia de var (16,2 % din total).
Producţia industrială, realizată şi livrată în luna august 2002, de principalii agenţi economici din judeţ, s-a estimat la 1274,2 miliarde lei preţuri curente, iar pe cumulat 8 luni 2002 la 8838,5 miliarde lei. Societăţile comerciale din sectorul public (inclusiv cele cu capital majoritar de stat) deţineau o pondere în realizările perioadei cumulate de 72,6 %, iar cele din sectorul privat (inclusiv cele cu capital majoritar privat) de 27,4%.
Livrările la export se estimau în luna august 2002 la circa 543,3 miliarde lei, reprezentând peste 21,3 % din resursele lunii august şi peste 42,6 % din livrările lunii august. Aportul industriei prelucrătoare în totalul producţiei industriale livrate în luna august a fost de circa 84,4%, al industriei extractive (exclusiv producţia de petrol şi gaze naturale) de 6,1 %, iar producţia de energie electrică şi termică, captarea, tratarea şi distribuirea apei de 9,5%.
Pe ramuri de activitate ale economiei naţionale, producţia industrială livrată, din punct de vedere al ponderii acestor ramuri în total livrări, în luna august 2002, se prezintă astfel:


Nr.
crt.
Denumirea ramurii
1-31
VIII 2002
0
1
2
Total judeţ
100
1
Extracţia si prepararea cărbunelui
4,5
2
Alte activităţi extractive
1,6
3
Industria alimentară şi a băuturilor
11,7
4
Indusria textilă şi a produselor textile
1,1
5
Confecţionarea îmbrăcămintei din textile si piele
1,5
6
Industria pielăriei şi încălţămintei
2,3
7
Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv ind. mobilei)
4,6
8
Industria celulozei , hârtiei şi cartonului
0,8
9
Industria chimică
0,8
10
Industria de prelucrare a maselor plastice
52,6
11
Fabricarea materialelor de construcţii şi a altor produse nemetalice
0,001
12
Construcţii metalice şi construcţii din metal
7,2
13
Industria de maşini şi echipamente
0,4
14
Industria mijloacelor de transport rutier
1,1
15
Industria mobilei
0,7
16
Recuperarea deşeurilor
0,3
17
Producţia, transportul şi distribuirea energiei electrice, termice, gaze şi apă caldă
9,2
18
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
0,2